လက်မှတ်များ


စားနပ်ရိက္ခာထုတ်လုပ်မှုလိုင်စင်


စားနပ်ရိက္ခာထုတ်လုပ်မှုလိုင်စင်


jilin သတ္တုတွင်းလိုင်စင်


ISO 4001


ISO 9001


က ISO 22000


Jilin Yuan Tong Mineral Co. , Ltd Hala လက်မှတ်


Jilin Yuan Tong Mineral Co. , Ltd Hala လက်မှတ်


kosher